Služby

Líbí se vám moje obrazy, a přesto, z nějakého důvodu, si nemůžete vybrat z nabídky mé Volné tvorby?

Nebo jsou pro Vás originály obrazů nad Váš rozpočet a přesto je chcete mít doma?

Nevadí, obě tyto záležitosti mají svá řešení.

Services

Do you like my paintings and yet, for some reason, you can't choose from my Free Creation (Moje obrazy) ?

Or are the original paintings beyond your budget and yet you want them in your home?

Never mind, both of these issues have their solutions.

  • Autorské reprodukce

Nabízím AUTORSKÉ REPRODUKCE svých obrazů. Jedná se o uměleckou kopii ORIGINÁLU obrazu.

Reprodukce jsou tištěny v profesionálním grafickém studiu unikátní technologií uměleckého tisku v archivální kvalitě. Všechny použité materiály jsou velmi vysoké kvality a jsou časově stálé a testované na dlouhověkost. Odolnost v čase je vyšší než 50 let. Provedení tisku na barytovém papíře nebo na plátně. Plátna jsou ošetřena ochranným lakem s UV filtrem, který je chrání před vnějšími vlivy, vlhkostí a otěrem.

Ke každé reprodukci je přiložen číslovaný CERTIFIKÁT PRAVOSTI s vlastnoručním podpisem.

Technika tisku / médium:

Pigmentový umělecký tisk EPSON / Gicleé

  • Barytový papír / Gallery Baryta Mono 290g
  • Bavlněné plátno s ochranným lakem 390g

Cena se odvíjí od velikosti a použitého média. Reprodukce na uměleckém papíře se pohybuje od 1 800 Czk, reprodukce na plátně od 3 200 Czk.

Termín dodání do 14 dnů.


  • Original reproductions

I offer AUTHORIAL REPRODUCTIONS of my paintings. This is an artistic copy of the ORIGINAL painting.

The reproductions are printed in a professional graphic studio using a unique art print technology in archival quality. All materials used are of very high quality and are time stable and tested for longevity. The durability over time is in excess of 50 years. Printed on barite paper or canvas. The canvases are treated with a protective varnish with UV filter to protect them from external influences, moisture and abrasion.

Each reproduction is accompanied by a numbered CERTIFICATE OF AUTHENTICITY with a handwritten signature.

Printing technique/medium:

EPSON pigment art print / Giclée

  • Baryta paper / Gallery Baryta Mono 290g
  • Cotton canvas with protective varnish 390g

Price depends on size and medium used. Reproduction on art paper is from 1 800 Czk, reproduction on canvas from 3 200 Czk.

Delivery time up to 14 days.

  • Tvorba na zakázku

Ráda tvořím i NA ZAKÁZKU.

Běžný postup je takový, že se společně podíváme, kde bude obraz umístěn a podle konkrétního interiéru, barev, světla a Vaší představy se domluvíme na motivu,  velikosti a barevném pojetí. Následně je to o větší či menší míře fantazie, kdy v mém ateliéru začne vznikat nové dílo. Celý proces malby může trvat 3-4 týdny. Doba schnutí obrazu je různá, záleží na technice a vrstvení. Tenké vrstvy schnou do týdnů, silné měsíce..  Ale to už obraz může u Vás viset a dosychat na zdi.

Cena se liší dle velikosti díla a použité techniky. Cenové rozpětí se pohybuje v průměru od 15 do 45 tisíc korun.

Více informací o tvorbě na zakázku najdete v sekci Obrazy na zakázku.


  • Custom art

I also like to create the custom art.  

The usual procedure is that we look together where the painting will be placed and according to the specific interior, colors, light and your idea we agree on the motif, size and color concept. Then it is about more or less imagination, when a new art starts to emerge in my studio. The whole painting process can take 3-4 weeks. The drying time of the painting varies depending on the technique and layering. Thin layers dry within weeks, thick layers dry within months... But by then the painting can be hanging and drying on your wall.

The price varies according to the size of the art and the technique used. The price range is on average from 10 to 45 thousand crowns.

For more information about custom art, please see the section Custom Art.

  • Obecně

Všechna díla jsou na zadní straně označena autorským podpisem, názvem díla a rokem vzniku. Ke každému dílu taktéž přikládám CERTIFIKÁT PRAVOSTI.              

Copyright © Lucie Hanyková LH Obrazy Všechna práva vyhrazena. Veškerá díla (originály obrazů, autorské reprodukce, i fotografie) jsou chráněna autorským právem. Jakékoliv neoprávněné kopírování, distribuce nebo modifikace těchto děl je zakázáno.


  • General

All art are marked on the backside with a handwritten signature, the title of the art and the year of creation. I also attach a CERTIFICATE OF AUTHENTICITY to each artwork.

Copyright © Lucie Hanyková LH Paintings All rights reserved. All works (original paintings, author's reproductions, and photographs) are protected by copyright. Any unauthorized copying, distribution or modification of these works is prohibited.


Mám zájem o obraz nebo reprodukci

I am interested in original painting or reproduction