Spirit of Sequoia

Tvorba zaměřená na přání klienta. Ztvárnění Sequioa. "Chci cítit kůru těchto stromů, vnímat každý její detail. Cítit její vůni. Vnímat vznešenost a majestátnost těchto nádherných gigantů".  

Sequoia jsou nejmohutnější stromy na světě a dokáží se dožít obdivuhodného věku, přes 2000 let.  Zhruba před 15 lety jsem měla to štěstí a osobně jsem tyto velikány viděla (národní park Sequoia, Kalifornie).  Aspoň na malou chvíli, 2 dny,  jsem byla součástí jejich života. Byl to neuvěřitelný zážitek. Stojíte u nich, dotýkáte se jich, snažíte se nasát jejich sílu, koukáte vzhůru někam do nekonečna a uvědomíte si, že člověk, jako bytost, je tak "malý",  že jsme tady jen na chvíli.

Creation focused on the client's wishes. Sequio's rendition. "I want to feel the bark of these trees, to feel every detail of it. To smell its fragrance. To feel the grandeur and majesty of these magnificent giants".  

Sequoias are the most massive trees in the world and can live to an astonishing age of over 2,000 years.  About 15 years ago I was lucky enough to see these giants in person (Sequoia National Park, California).  At least for a little while, 2 days, I was part of their life. It was an incredible experience. You stand next to them, you touch them, you try to absorb their power, you look up somewhere into infinity and you realize that man, as a being, is so "small" and we are only here for a moment.