Magic garden

Asi mám raději malovat obrazy přímo pro někoho a pokud se ptáte proč,  protože je to pro mne tak nějak “více“. Je to pro mne mnohem těžší, než když maluji jen sama za sebe a pro sebe. Když jsem jen já a moje myšlenky a plátno. V obraze, který maluji přímo pro někoho, propojuji sebe samu, klienta a prostředí, kam obraz bude patřit.  Emoce, vjemy, barvy, fantazie, všechno je to tak nějak třikrát. Musím se do obrazu daleko více ponořit. Je to taková výzva prolnutá extází „na třetí“.  

Tak jako Magic garden. Magická zahrada, která v sobě skrývá příběh jedné velké a kouzelné rodiny.  :-)

I guess I prefer to paint  directly for someone and if you ask why, because it's kind of "more" for me. It's much harder for me than just painting for myself and for myself. When it's just me and my thoughts and the canvas. In a painting that I paint directly for someone, I am connecting myself, the client and the environment where the painting will belong.  Emotions, sensations, colors, imagination, it's all kind of threefold. I have to immerse myself much more in the painting. It's a kind of challenge intertwined with the ecstasy of "on the third".  

Like the Magic Garden. A magical garden that contains the story of a great and magical family.  :-)